KONKURS za izbor Generalnog sekretara Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine

KONKURS za izbor Generalnog sekretara Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 32. Statuta Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine Upravni odbor PS FBiH na osnovu odluke br. 18406/23 od 27.05.2023 . godine, objavljuje,

K O N K U R S

za izbor Generalnog sekretara Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine Raspisuje se konkurs za radno mjesto:

 1. Generalni sekretar Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine – 1 izvršilac, na neodređeno radno vrijeme, sa punim radnim vremenom, mjesto rada Sarajevo

Generalni sekretar provodi i osigurava provođenje općih akata i programa Saveza te odluka i zaključaka Skupštine, Upravnog odbora i predsjednika Saveza.

OPIS POSLOVA:

 • – zastupa i predstavlja Savez
 • – odgovoran je za zakonitost rada Saveza i ispunjavanje zakonom, drugim propisima ili ugovorima utvrđenih obaveza Saveza
 • – odgovoran je za pripremu prijedloga godišnjeg finansijskog plana i finansijskog izviještaja
 • – obavlja stručne i administrativne poslove
 • – odgovara za pripremu materijala za sjednice organa Saveza vodi poslove u skladu sa odlukama Skupštine
 • – brine se o saradnji Saveza s pripadajućim domaćim i međunarodnim organizacijama sporta, te savezima tog sporta drugih država
 • – sarađuje s ministarstvima i drugim državnim tijelima i drugim organizacijama od važnosti za Savez
 • – neposredno sarađuje sa članicama Saveza
 • – vodi i ažurira evidenciju članica Saveza (popis) te je odgovoran za omogućavanje svakodnevnog uvida i davanje podataka o aktualnom članstvu u Savezu
 • – odgovoran je za podnošenje dokumenata nadležnim tijelima u skladu sa propisima te za dostavljanje zapisnika s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu
 • – na osnovu odluke Upravnog odbora sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Saveza
 • – planira djelatnost Saveza i saradnju sa partnerima u ostvarivanju prihoda kroz privrednu djelatnost za realizaciju programa Saveza
 • – zajedno sa predsjednikom Saveza osigurava javnost rada Saveza, rukovodi Stručnom službom Saveza, odnosno Uredom Saveza
 • – obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, drugim općim aktima ili odlukama Skupštine, Upravnog odbora i predsjednika Saveza

Kandidat treba da ispunjava slijedeće uslove:

– državljanin Bosne i Hercegovine
– VSS – završen fakultet, društveno-humanističkog smjera ili prirodne nauke prvi ciklus studija (180-240 bodova minimalno)

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

– aktivno znanje engleskog jezika,
– poznavanje rada na računaru.
– da je član članice Planinarskog saveza FBiH (poželjno)

POTREBNI DOKUMENTI

Pismena prijava sa kraćom biografijom kandidata treba da sadrži adresu stana, kontakt telefon, e-mail te dokaze koji se prilažu uz prijavu u originalnoj ili ovjerenoj kopiji, i to:

– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Uvjerenje o državljanstvu, ne starije  od 6 mjeseci,
– Diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi,
– Potvrda/uvjerenje o poznavanju stranog jezika,
– Potvrda/uvjerenje o poznavanju rada na računaru,
– Kopija članske kartice Planinarskog saveza FBiH (u slučaju da je kandidat član)

Kandidat koji bude izabran će po okončanju konkursne procedure dostaviti:

– Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka
– Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 3 mjeseca)

Konkurs ostaje otvoren 20 dana od datuma objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Nakon okončanja konkursne procedure konkursna komisija će kandidata koji zadovoljava uslove putem emaila obavijestiti o datumu obavljanju intervjua.

Kandidat koji ne bude zadovoljio konkursnu proceduru može lično preuzeti dostavljenu dokumentaciju.

Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem preporučene pošte u zatvorenoj koverti, na adresu: PLANINARSKI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE: (Prijava na konkurs za izbor Generalnog sekretara), Terezija bb, 71000 Sarajevo, NE OTVARATI).

Na prednjoj strani koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.

Za dodatne informacije kontakt telefon je: 061 821 855