Poziv za prijavu kandidata za izbor predsjednika i članove Komisije za društvena priznanja

Poziv za prijavu kandidata za izbor predsjednika i članove Komisije za društvena priznanja

PLANINARSKIM DRUŠTVIMA/KLUBOVIMA ČLANICAMA ORGANIZACIJE

POZIV

za prijavu kandidata za izbor predsjednika i članove Komisije za društvena priznanja

Na osnovu odluke Upravnog odbora PS FBiH broj 55-02-/16 Komisija za društvena priznanja je na XI sjednici rasformirana i donešen je zaključak o objavljivanju poziva za prijavu kandidata za izbor novog predsjednika i članova Komisije za društvena priznanja.

Sve članice Saveza po odredbama iz Statuta PS FBiH (Član XIX) imaju pravo da biraju i budu birane u organe Saveza.

PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijava na Poziv se podnosi u pisanoj formi. Ovim putem Vas molimo, da do 15.03.2016. godine, dostavite:

1. Curriculum Vitae (CV) kandidata ili kraću biografiju u kojoj se ističe stručnost i iskustvo kandidata relevantno za rad u komisiji za koju je kandidovan; 2. Kraće motivaciono pismo kandidata u kojem se ističu razlozi za učešće u radu komisija, te mogući doprinos kandidata u sveukupnom radu PS FBiH.

Prijave se dostavljaju isključivo elektronskim putem!

Rok za podnošenje prijava je 15. 03. 2016. godine.

Naknadne prijave se neće razmatrati!

OCJENA PRIJAVA

Ocjenu prijava pristiglih na Poziv vršit će Upravni odbor PS FBiH na prvoj narednoj Sjednici.

 

Generalni sekretar Miralem Husanović