JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu sredstava Planinarskog saveza FBiH

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu sredstava Planinarskog saveza FBiH

Uvodne napomene

Poziv za podnošenje prijava je aktivnost Planinarskog saveza FBiH koji se finansira isključivo iz fonda za finansiranje planinarskih objekata u toku jedne kalendarske godine.

Ciljevi Javnog poziva

Javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava ima za cilj dodatno poboljšanje planinarskih smještajnih kvaliteta i kapaciteta na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Javni poziv za podnošenje prijava se odnosi na sufinansiranje gradnje, adaptacije, održavanja i hitnog nužnog saniranja planinarskih objekata (skloništa, kuća i domova) u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se nalaze u sistemu Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine.

Pravo na alpiciranje prijava

Podnosioci prijava koji imaju pravo prijaviti se na ovaj Javni poziv su registrovana planinarska društva/organizacije/klubovi iz Federacije Bosne i Hercegovine koji su:

 • Članovi Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine više od 3 godina;
 • Imaju vlasništvo nad planinarskim objektima ili upravljaju i održavaju planinarske objekte te mogu dokazati i dokumentirati da imaju upravljačko pravo nad njima.

Vrijednost fonda

Ukupno raspoloživa finansijska sredstva iznose 5.000 KM, pri čemu će se sredstva na osnovu konkurentskog procesa dodijeliti za realizaciju 5 prvo-rangiranih prijava u iznosu od 1.000 KM.

Kriteriji za procjenu prijedloga projekata i opći zahtjevi

Prijedlozi projekata će se ocjenjivati na osnovu sljedećih kriterija:

 1. kategorija planinarskog objekta,
 2. osiguranje zaštite ljudi i imovine,
 3. zaštita okoliša,
 4. završetak započetih investicija,
 5. ispunjavanje obaveza prema PS FBiH,
 6. dosadašnje financiranje po ovom osnovu od strane PS FBiH,
 7. osigurano financiranje iz drugih izvora,
 8. zaštićena područja i
 9. sadržaj (karakter) investicije.

Način prijave

Svaka prijava treba da sadrži, minimalno, sljedeću dokumenataciju i priloge:

 1. Obrazac prijave (Obrazac prijave);
 2. Rješenje o registraciji pravnog lica (kopija rješenja kod nadležnog organa);
 3. Dokaz o vlasništvu nad objektom ili službenu potvrdu izdatu od nadležnog organa o pravu na upravljanje nad planinarskim objektom s jasno naznačenom lokacijom objekta (npr. kopija ZK izvadka ili uvjerenje od nadležnog općinskog odjela koje potvrđuje da je planinarski dom dat na upravljanje društvu ili da je u vlasništvu društva);
 4. Izjava ovlaštene osobe da će se novac utrošiti isključivo u tražene svrhe i za traženi planinarskoi dom, kuću ili sklonište (ovjerena od planinarskog društva/organizacije kluba);
 5. Završni račun za 2016. godinu ovjeren kod nadležnog organa (kopija završnog računa).

NAPOMENA: Rukom pisane prijave neće biti prihvaćene. Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Podnošenje prijave

Popunjeni obrazac prijave i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom (1) primjerku u A4 formatu. Na koverti je potrebno naznačiti:

Javni poziv

za dostavu prijava za dodjelu sredstava Planinarskog saveza

Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu

Na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti sljedeće: „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja“.

Prijedlozi prijava moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine

Mula Mustafe Bašeskije 63 – TC ‘Nove Daire’, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Prijedlozi projekata dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili email-a), neće biti uzeti u razmatranje.

Krajnji rok za podnošenje prijava

Krajnji rok za podnošenje prijava je 01.06.2017. godine do 17:00 sati, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Dostavljena projektna dokumentacija se ne vraća. Prijedlog projekta podnesen nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje. Naknadne dopune projektnog prijedloga, objašnjenja, obrazloženja i sl. dostavljeni nakon isteka roka neće se uzimati u obzir.

Evaluacija prijedloga

Evaluaciju prijedloga prijava će vršiti Komisija za evaluaciju. Komisiju za evaluaciju će sastaviti Upravni odbor Planinarskog saveza FBiH.

Komisija za evaluaciju će prijave ocjenjivati na osnovu KRITERIJE ZA VREDNOVANJE KANDIDATURE ZA SUFINANCIRANJE GRADNJE, ADAPTACIJE, ODRŽAVANJA I HITNOG NUŽNOG SANIRANJA PLANINARSKIH OBJEKATA (SKLONIŠTA, KUĆA I DOMOVA) U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE KOJI SE NALAZE U SISTEMU PLANINARSKOG SAVEZA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Link za kriterije: https://psbih.ba/wp-content/uploads/2013/05/94-05-16.-Kriterija-za-vrednovanje-kandidature-za-sufinancianje-gradnje-adaptacije-odrzavanja-i-hitnog-nuznog-saniranja-planinarskih-objekata-sklonista-kuca-i-domova-u-FBiH-koji-se-nalaze-u-sistemu-PSFBiH-4.pdf

Konačna odluka

Nakon ocjenjivanja prijedloga prijava u skladu sa kriterijima, definiše se rang-lista prijedloga projekata u skladu sa ostvarenim brojem bodova i kao takva dostavlja se Upravnom odboru PS FBiH koji donosi konačnu odluku.

Obavijest o rezultatima prijava

Podnosioci prijava će biti obaviješteni o rezultatima Javnog poziva na stranici Planinarskog saveza. Nakon odluke o dodjeli sredstava, odabranim subjektima će se na potpis dostaviti ugovor, u kojem će se definisati način realizacije odobrenih sredstava.