Tečaj za vodiče Zimskih (snježnih) tura B kategorije

Tečaj za vodiče Zimskih (snježnih) tura B kategorije

Komisija za planinarske vodiče PS FBiH organizuje Tečaj za vodiče Zimskih (snježnih) tura –„B“ kategorije na području FBiH. Svi zainteresovani, bez obzira na geografsku pripadnost mogu se prijaviti. Dužni su popuniti obrazac iz priloga na osnovu kojeg će se utvrditi da li ispunjavaju uslove za pohađanje kategorije za koju apliciraju, a o čemu će biti obaviješteni odmah nakon prijema aplikacije. Aplikacija mora biti potpisana i ovjerena od strane matičnog planinarskog društva.

Broj mjesta je ograničen!

Početak Tečaja predviđen je u mjesecu februaru 2023.g., održat će se u tri vikenda a aplikacije se zaprimaju do sredine februara u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata, nakon čega će aplikanti biti obaviješteni o upisu.

Osnovni uslovi za ispravnu aplikaciju za B kategorije su:
– najmanja starosna dob je 18 (osamnaest) godina,
– završena srednja škola,
– članstvo u društvu ili klubu koji je član PS FBiH,
– zavšena osnovna škola planinarstva,
– 3 godine aktivnog djelovanja u planinarenju (kopirana članska iskaznica PD sa ovjerenim godinama članstva)
– dobro zdravstveno stanje,
– sposobnost samostalnog hodanja i vođenja tura, za koje se žele prijaviti,
– poznavanje 1 (jednog) stranog jezika (nije eliminatorni uslov za prijavu).

Na Tečaj se mogu prijaviti i Vodiči pripravnici A kategorije uz napomenu da će na ispit za polaganje B kategorije moći izaći tek nakon položene A kategorije.

Posebni uslovi za sticanje B kategorije:
– važeća kategorija ,,A” – ljetnje ture,
– u zadnje 3 (tri) godine učestvovanje u:
– 10 (deset) različitih tura po lakim označenim i neoznačenim stazama po snijegu,
– 5 (pet) različitih tura po zahtjevnim označenim stazama po snijegu
– prijavu potvrđuje matično planinarsko društvo/klub koje prijavljuje kandidata za tečaj

Aplikacija se može podnijeti na email: komisija.za.vodice.psfbih@gmail.com
Ili poštom na adresu PS FBIH: Skenderija – Terezije bb, 71000 Sarajevo

Kandidat dokazuje da ispunjava osnovne uslove kopiranim (skeniranim) dokumentima. Zdravstveno stanje i sposobnost kandidat dokazuje potpisivanjem izjave da je sposoban za vođenje u toj kategoriji.

Prijavu za učešće i izjavu o zdravstvenoj sposobnosti kandidat može preuzeti preuzeti ovdje:
– Obrazac Prijava za Tečaj za vodiča B kategorije – Zimske snježne ture
– Obrazac Izjava o zdravstvenog sposobnosti za vodiča

Cijena tečaja za B kategoriju iznosi 150,00 KM.

U cijenu je uračunata teoretska i praktična nastava, radni materijali i diplome za uspješno završen tečaj za one koji polože završni ispit.

Napomena: Troškove prevoza, noćenja i ishrane na domovima kandidati snose sami.

Nakon pregledane i odobrene aplikacije kandidati mogu iznos uplatiti na račun Saveza:
Račun: 134-001-11300634-62 kod ASA BANKA d.d. Sarajevo
Primaoc: Planinarski savez FBiH
Svrha: Uplata za tečaj za vodiče

U izuzetnim situacijama Kotizacija se može uplatiti i na licu mjesta prvog dana tečaja.

Za dodatne informacije kontaktirati:
Predsjednik Komisije za vodiče: Ažderović Mirza, 061/ 826-705