Poziv za prijavu za polaganje ispita za vodiče „A“ kategorije PS FBiH

Poziv za prijavu za polaganje ispita za vodiče „A“ kategorije PS FBiH

Komisija za vodiče PS FBiH u dane 19. i 20. oktobra 2019. godine organizuje polaganje ispita za vodiče „A“ kategorije – Ljetnje ture na planinarskom domu “Fasto“ Ormanj – Pazarić sa početkom u 18.00 sati. Okupljanje na Domu Fasto u periodu od 17.00 sati.

Ispit se sastoji od tri dijela: pismenog, usmenog i praktičnog. Za ispit je poterbno odgovarajuću ličnu planinarsku i tehničku opremu od koje posebno naglašavamo: karta područja, busola, komplet PP, prusik, dva karabinera, vodičko uže (nije obavezno).

Svi pripravnici koji žele pristupiti ispitu su dužni uplatiti 50,00 KM na račun Planinarskog saveza FBiH broj:   1401021130005461 sa naznakom značka za zvanje Vodič. U cijenu je uračunata izrada vodičke značke i vodičke iskaznice/licence. Uplata se može izvrišiti jedino putem računa!

 Napomena: Uslov za polaganje je dostavljena prijava za ispit i Izvještaj o aktivnostima vodiča sa najmanje 10 (deset) različitih tura po lakim označenim ili neoznačenim stazama, zahtjevnim ili teškim stazama, izleti, pohodi i sl. koji je ovjeren od matičnog planinarskog društva.

Skeniranu i ovjerenu Prijavu i Izvještaj o aktivnostima vodiča  i jednu fotografiju poslati na E-mail komisije: komisija.za.vodice.psbih@gmail.com, a na uvid je potrebno donijeti i člansku iskaznicu  PS FBiH.

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje: Obrazac – Prijava za polaganje ispita za vodiča A kategorije – Ljetnje ture
Obrazac izvještaja možete preuzeti ovdje: Obrazac – Izvještaj o aktivnostima vodiča za 2019.godinu

Rok za prijavu polaganja je: 15. oktobar 2019.godine.

Troškove noćenja i ishrane u domu snose kandidati. Noćenje 10,00 KM a hrana i piće po dogovoru.

Smještaj u Planinarskom dom Ormanj – Nadmorska Visina: 790 m n/v. Pristup: Sarajeva – Željeznička stanica Pazarić – Planinarski dom Ormanj.