Poziv za certificiranje učitelja planinarstva

Poziv za certificiranje učitelja planinarstva

U cilju stvaranja kadrovskih uslova za pokretanje planinarskih škola u interesu osnovnog obrazovanja planinara radi organizovanog rada u planinarskoj organizaciji i istovremeno stvaranje jednoobraznog vaspitnog sistema školovanja Upravni odbor Planinarskog saveza na XIII sjednici održanoj 14.07.2016. godine donio je odluku o certificiranju učitelja planinarstva, a na XVII sjednici održanoj 18.02.2017. godine produžio rok za prijave do daljnjeg.

Certificiranje učitelja planinarstva mogu da konkurišu isključivo stručna lica:

  • Instruktori svih specijalnosti Planinarskog saveza
  • Pripadnici specijalističkih zanimanja kao što su vodiči, alpinisti, speleolozi, orijentacisti i gorski spasavaoci
  • Iskusni planinari sa više od 5 godina rada u planinarskoj organizaciji 

Kandidati za učitelje planinarstva treba da dostave sljedeće dokumente:

  • Dokaz o stručnosti ili iskustvu u vođenju planinarskih ili sličnih organizacija (npr. kopija diplome o stečenom zvanju, predsjednici planinarskih organizacija, članovi Upravnih odbora, vođe sekcija/odsjeka, itd.)
  • Članstvo u Planinarskom savezu najmanje 5 godine
  • Stariji od 25 godina
  • Pisana potvrda da matično društvo/klub prijavljuje kandidata
  • Biografija
  • Fotografija za licencu
  • Uplatu kotizacije za licencu u iznosu od 30,00 KM (bankovni račun: 101 101 0057 798 068)

Podnošenje prijava

Prijava na Poziv se podnosi u pisanoj formi i treba da sadrži pisane dokaze za sve tražene uslove.

Prijave se dostavljaju isključivo elektronskim putem!

Prijave slati na mail: psbih1@bih.net.ba 

Ocjena prijava

Ocjenu prijava pristiglih na Poziv vršit će Komisija za licenciranje učitalje planinarstva a potvrditi Upravni odbor PS FBiH na prvoj narednoj Sjednici. 

Učitelj planinarstva

Nakon pozitivno ocjenjene prijave, Planinarski savez će na adresu svakom kandidatu poslati plastificiranu licencu „UČITELJ PLANINARSTVA“ i nastavni plan i program škole planinarstva kako bi mogao raditi na školovanju planinarskog kadra unutar svoje planinarske organizacije.