Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za finansiranje planinarskih objekata PS FBiH

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za finansiranje planinarskih objekata PS FBiH

Uvodne napomene
Poziv za podnošenje prijava je aktivnost Planinarskog saveza FBiH koji se finansira isključivo iz fonda za finansiranje planinarskih objekata u toku jedne kalendarske godine.

Ciljevi Javnog poziva
Javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava ima za cilj dodatno poboljšanje planinarskih smještajnih kvaliteta i kapaciteta na području Federacije Bosne i Hercegovine.
Javni poziv za podnošenje prijava se odnosi na sufinansiranje gradnje, adaptacije, održavanja i hitnog nužnog saniranja planinarskih objekata (skloništa, kuća i domova) u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se nalaze u sistemu Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine.

Pravo na alpiciranje prijava
Podnosioci prijava koji imaju pravo prijaviti se na ovaj Javni poziv su registrovana planinarska društva/organizacije/klubovi iz Federacije Bosne i Hercegovine koji su:
– Članovi Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine više od 3 godine;
– Imaju vlasništvo nad planinarskim objektima ili upravljaju i održavaju planinarske objekte te mogu dokazati i dokumentirati da imaju upravljačko pravo nad njima.

Vrijednost fonda
Ukupno raspoloživa finansijska sredstva iznose 7.000 KM, pri čemu će se sredstva na osnovu konkurentskog procesa dodijeliti za realizaciju 7 prvo-rangiranih prijava u iznosu od  1.000 KM.

Kriteriji za procjenu prijedloga projekata i opći zahtjevi
Prijedlozi projekata će se ocjenjivati na osnovu sljedećih kriterija:
– kategorija planinarskog objekta,
– osiguranje zaštite ljudi i imovine,
– zaštita okoliša,
– završetak započetih investicija,
– ispunjavanje obaveza prema PS FBiH,
– dosadašnje financiranje po ovom osnovu od strane PS FBiH,
– osigurano finansiranje iz drugih izvora,
– zaštićena područja i
– sadržaj (karakter) investicije.

Način prijave
Svaka prijava treba da sadrži, minimalno, sljedeću dokumentaciju i priloge:
1. Obrazac prijave (Obrazac prijave);
2. Rješenje o registraciji pravnog lica (kopija rješenja kod nadležnog organa);
3. Dokaz o vlasništvu nad objektom ili službenu potvrdu izdatu od nadležnog organa o pravu na upravljanje nad planinarskim objektom s jasno naznačenom lokacijom objekta (npr. kopija ZK izvadka ili uvjerenje od nadležnog općinskog odjela koje potvrđuje da je planinarski dom dat na upravljanje društvu ili da je u vlasništvu društva);
4. Izjava ovlaštene osobe da će se novac utrošiti isključivo u tražene svrhe i za traženi planinarski dom, kuću ili sklonište (ovjerena od planinarskog društva/organizacije kluba);
5. Završni račun za 2020. godinu ovjeren kod nadležnog organa (kopija završnog računa).

NAPOMENA: Rukom pisane prijave neće biti prihvaćene. Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Podnošenje prijave
Popunjeni obrazac prijave i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom (1) primjerku u A4 formatu.  Na koverti je potrebno naznačiti:
„Javni poziv 2021 – PLANINARSKI OBJEKTI“
Na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti sljedeće:
„Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja“.

Prijedlozi prijava moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:
Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine
Terezija bb – Centar ‘Skenderija’, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Prijedlozi projekata dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili email-a), neće biti uzeti u razmatranje.

Krajnji rok za podnošenje prijava
Krajnji rok za podnošenje prijava je 15. 3. 2021. godine do 13:00 sati, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Dostavljena projektna dokumentacija se ne vraća. Prijedlog projekta podnesen nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje. Naknadne dopune projektnog prijedloga, objašnjenja, obrazloženja i sl. dostavljeni nakon isteka roka neće se uzimati u obzir.

Evaluacija prijedloga
Evaluaciju prijedloga prijava će vršiti Komisija za evaluaciju. Komisiju za evaluaciju će sastaviti Upravni odbor Planinarskog saveza FBiH.

Komisija za evaluaciju će prijave ocjenjivati na osnovu KRITERIJE ZA VREDNOVANJE KANDIDATURE ZA SUFINANCIRANJE GRADNJE, ADAPTACIJE, ODRŽAVANJA I HITNOG NUŽNOG SANIRANJA PLANINARSKIH OBJEKATA (SKLONIŠTA, KUĆA I DOMOVA) U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE KOJI SE NALAZE U SISTEMU PLANINARSKOG SAVEZA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Kriterije možete preuzeti ovdje: Kriterija-za-vrednovanje-kandidature-za-sufinancianje-gradnje-adaptacije-odrzavanja-i-hitnog-nuznog-saniranja-planinarskih-objekata-sklonista-kuca-i-domova-u-FBiH-koji-se-nalaze-u-sistemu-PSFBiH.pdf

Konačna odluka
Nakon ocjenjivanja prijedloga prijava u skladu sa kriterijima, definiše se rang-lista prijedloga projekata u skladu sa ostvarenim brojem bodova i kao takva dostavlja se Upravnom odboru PS FBiH koji donosi konačnu odluku.

Obavijest o rezultatima prijava
Podnosioci prijava će biti obaviješteni o rezultatima Javnog poziva na stranici Planinarskog saveza. Nakon odluke o dodjeli sredstava, odabranim subjektima će se na potpis dostaviti ugovor, u kojem će se definisati način realizacije odobrenih sredstava.