DRUGI PONOVLJENI JAVNI POZIV za podnošenje prijava za izgradnju planinarskih skloništa (bivaka) Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine

DRUGI PONOVLJENI JAVNI POZIV za podnošenje prijava za izgradnju  planinarskih skloništa (bivaka) Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine

Uvodne napomene
Poziv za podnošenje prijava je aktivnost Planinarskog saveza FBiH koji se finansira iz sredstava Planinarskog saveza FBiH u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, a u skladu sa strategijom razvoja turizma koja je usvojena na nivou Federacije BiH.
Planinarski savez želi izgraditi mrežu sigurnih skloništa za posjetitelje kako bi boravak na bosanskohercegovačkim planinama učinili ne samo lijepim nego sigurnim i ugodnim. Cilj je izgradnjom bivaka podsticati razvoj ekološki prihvatljivog planinskog turizma pa će se i objekti graditi ekološki prihvatljivim materijalima. Bivak je planinarsko sklonište koje se nalazi visoko u planini i neprekidno je otvoreno za planinare, ali i ostale posjetitelje. Glavna mu je namjena pružiti utočište i prenoćište planinarima u otežanim vremenskim uslovima ili kad se ne mogu sigurno spustiti u dolinu. Bivak se postavlja na lokacijama gdje nema planinarskih domova i drugih sličnih objekata, što mu daje posebnu vrijednost.

Ciljevi javnog poziva i projektni zadatak
Javni poziv za podnošenje prijava za izgradnju planinarskih skloništa (bivaka) ima za cilj dodatno poboljšanje planinarskih smještajnih kvaliteta i kapaciteta na području Federacije Bosne i Hercegovine koji se nalaze u sistemu Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine.
Objekti se grade prije svega vodeći računa o ekološko prihvatljivim materijalima. Prednost u izgradnji će imati lokacije na sljedećim planinama: Prenj, Velež, Osječenica, Čvrsnica i Visočica.
Materijal i sve troškove za izgradnju bivaka obezbjeđuje Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine.
Napomena: Nakon izgradnje objekat će pravno pripadati Planinarskom savezu FBiH, a planinarsko društvo/klub koje je izgradilo objekat će preuzeti pravo na korištenje i održavanje bivka na period od pet godina uz mogućnost i prednost u produženju ugovora (na zahtjev društva/kluba, a uz saglasnost Saveza).

Pravo na alpiciranje prijava
Podnosioci prijava koji se imaju pravo prijaviti na ovaj Javni poziv su registrovana planinarska društva/organizacije/klubovi članice Planinarskog saveza FBiH.

Način prijave za planinarska društva/klubove:

A. Zahtjev sa podacima o podnosiocu prijave i obrazloženje o razlozima prijave za izgranju bivka;
B. Rješenje o registraciji (kopija rješenja kod nadležnog organa);
C. Završni račun za 2018. godinu ovjeren kod nadležnog organa (kopija završnog računa);
D. Dokaz o vlasništvu nad parcelom (vlasnički list ili rješenje vlasnika o ustupanju parcele na korištenje ili odluku o ustupanju na korištenje, itd.);
E. Rješenje o odobrenju za gradnju (građevinska dozvola) ili rješenje nadležnog organa o ustupanju prava na gradnju (npr. rješenje ili odluka Zaštićenog pejzaža o ustupanju prava na gradnju);
F. Idejni projekat;
G. Ovjerena izjava sa predviđenom dinamikom i datumom završetka radova (ovjerena pečatom društva/kluba i potpisana od strane predsjednika);
H. Ovjerena ponuda sa tačno navedenim novčanim iznosom po sljedećem stavkama (ovjerena pečatom društva/kluba i potpisana od strane predsjednika):
1. Procijenjeni troškovi uređenja lokacije za bivak
2. Procijenjeni troškovi transporta bivka na lokaciju
3. Procijenjeni troškovi izgradnje bivka

NAPOMENA: Rukom pisane prijave neće biti prihvaćene. Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Podnošenje prijave
Popunjeni obrazac prijave i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom (1) primjerku u A4 formatu. Na koverti je potrebno naznačiti:
DRUGI PONOVLJENI JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za izgradnju
planinarskih skloništa (bivaka)
Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine
Na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti sljedeće:
„NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA“.

Prijedlozi prijava moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:
Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine
Terezija bb – Centar ‘Skenderija’, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Krajnji rok za podnošenje prijava
Krajnji rok za podnošenje prijava je 01.03.2019. godine do 13:00 sati, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Dostavljena dokumentacija se ne vraća. Ponuda dostavljena nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje. Naknadne dopune ponude, prijedlozi, objašnjenja, obrazloženja i sl. dostavljeni nakon isteka roka neće se uzimati u obzir.

Obavijest o rezultatima prijava
Podnosioci prijava će biti obaviješteni o rezultatima poziva nakon što Upravni odbor Planinarskog saveza FBiH donose konačnu odluku o izvođačima radova, a odabranim društvima/klubovima će se na potpis dostaviti ugovor, u kojem će se definisati finansijski aspekti, dinamika i datum završetka radova.

U slučaju nedovoljnog broja relevantnih prijava, Planinarski savez FBiH zadržava pravo da obavi i pozivni konkurs, kako bi projekt bio obavljen kvalitetno i blagovremeno.

Javni poziv možete preuzeti ovdje: DRUGI PONOVLJENI JAVNI POZIV_BH-BIVAK

Predsjednik PS FBiH
Ermin Lipović