Poziv za prijavu škole planinarstva

Poziv za prijavu škole planinarstva

U cilju omasovljenja planinara i istovremeno stvaranje jednoobraznog vaspitnog sistema školovanja Planinarski savez FBiH poziva društva/klubove da se prijave za pokretanje planinarskih škola u planinarskoj organizaciji. Planinarski savez finansira škole planinarstva za planinarska društva/klubove koji imaju više od 15 polaznika tj. planinara mlađih od 18 godina.

Planinarska društava/klubovi za školu planinarstva treba da osiguraju:

 • – Optimalnu grupu između 15 i 20 polaznika mlađih od 18 godina
 • – Polaznici moraju imati člansku karticu i plaćenu članarinu za tekuću godinu
 • – Planinarski dom ili drugi objekat sa odgovarajućom salom – učionicom, pogodnim terenom za rad na terenu, te mogućnošću smještaja i prehrane polaznika
 • – Odgovarajuća planinarska oprema polaznika škole
 • – Smještaj za učitelje planinarstva


Planinarski savez obezbjeđuje:

 • – Učitelje planinarstva
 • – Nastavna pomagala, spasilački, penjački kompleti, topografske karte, kompasi, dijaprojektori i dijapozitivi, grafoskopi i slike odnosno crteži itd.
 • – Testove za polaznike
 • – Diplome polaznicima nakon završene škole

 

Planinarska društva/klubovi zainteresovani za školu planinarstva treba da dostave:

 • – Zahtjev za školu planinarstva (ovjeren pečatom društva)
 • – Spisak polaznika (ime, prezime i datum rođenja)
 • – Skenirane članske kartice polaznika (potrebno za izradu diploma)

 

Napomena: Na školu planinarstva mogu da konkurišu isključivo planinarska društva i klubovu u sistemu Planinarskog saveza PS FBiH.

Prijave se dostavljaju isključivo elektronskim putem!

Prijave slati na mail: psbih1@bih.net.ba

Ocjena prijava

Ocjenu prijava pristiglih na Poziv vršit će Komisija za rad sa omladinom a potvrditi Upravni odbor PS FBiH na prvoj narednoj Sjednici.