Ponovljeni poziv za prijavu kandidata za izbor predsjednika i članova komisija PS FBiH

Ponovljeni poziv za prijavu kandidata za izbor predsjednika i članova komisija PS FBiH

Na osnovu odluke Upravnog odbora PS FBiH donesene na 3. sjednici održanoj 28. 5. 2022. godine ponavlja se poziv za prijavu kandidata za izbor predsjednika i članova komisija PS FBiH. Predsjednike i članove komisija bira Upravni odbor na prijedlog udruženja članica Saveza na period od četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog izbora radi efikasnijeg rada i odnosa između Saveza i udruženja. Upravni odbor Planinarskog saveza FBiH poziva članice Saveza da dostave prijedloge kandidata za predsjednike i članove komisija:
– za sportsko penjanje
– za speleologiju
– za mlade
– za planinarske staze
– za zaštitu planinske prirode i okoliša
– za turno skijanje
– za planinski biciklizam
– za statutarnu i normativnu djelatnost
– za rad sa osobama sa invaliditetom
– za izdavaštvo
– za izradu projekata

PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijava na Poziv se podnosi u pisanoj formi i treba da sadrži:
1. Curriculum Vitae (CV) kandidata ili kraću biografiju u kojoj se ističe stručnost i iskustvo kandidata relevantno za rad u komisiji za koju je kandidovan;
2. Kraće motivaciono pismo kandidata u kojem se ističu razlozi za učešće u radu komisija, te mogući doprinos kandidata u sveukupnom radu PS FBiH.

Poziv je otvoren do izbora svih komisija.
Prijave se dostavljaju isključivo elektronskim putem na e-mail: psfbih1@gmail.com

OCJENA PRIJAVA
Ocjenu prijava pristiglih na Poziv vršit će Upravni odbor PS FBiH.