JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za finansiranje planinarskih objekata Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV  za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za finansiranje planinarskih objekata Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine

PLANINARSKIM DRUŠTVIMA/KLUBOVIMA ČLANICAMA ORGANIZACIJE

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za finansiranje planinarskih objekata Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine

Uvodne napomene
Poziv za podnošenje prijava je aktivnost Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine koji se finansira isključivo iz fonda za finansiranje planinarskih objekata u toku jedne kalendarske godine.

Ciljevi Javnog poziva
Javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava ima za cilj dodatno poboljšanje planinarskih smještajnih kvaliteta i kapaciteta na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Javni poziv za podnošenje prijava se odnosi na sufinansiranje gradnje, adaptacije, održavanja i hitnog nužnog saniranja planinarskih objekata (skloništa, kuća i domova) u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se nalaze u sistemu Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine.

Pravo na alpiciranje prijava
Podnosioci prijava koji imaju pravo prijaviti se na ovaj Javni poziv su registrovanaplaninarska
društva/organizacije/klubovi iz Federacije Bosne i Hercegovine koji su:

  • Članovi Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine više od 3 godine;
  • Imaju vlasništvo nad planinarskim objektima ili upravljaju i održavaju planinarske objekte te mogu dokazati i dokumentirati da imaju upravljačko pravo nad njima.


Vrijednost fonda

Ukupno raspoloživa finansijska sredstva iznose 8.000 KM, pri čemu će se sredstva na osnovu konkurentskog procesa dodijeliti za realizaciju 8 prvo-rangiranih prijava u iznosu od 1.000 KM.

Kriteriji za procjenu prijedloga projekata i opći zahtjevi
Prijedlozi projekata će se ocjenjivati na osnovu sljedećih kriterija:
a) kategorija planinarskog objekta,
b) osiguranje zaštite ljudi i imovine,
c) zaštita okoliša,
d) završetak započetih investicija,
e) ispunjavanje obaveza prema PS FBiH,
f) dosadašnje financiranje po ovom osnovu od strane PS FBiH,
g) osigurano finansiranje iz drugih izvora,
h) zaštićena područja i
i) sadržaj (karakter) investicije.

Link na pravilnik: Kriteriji za vrednovanje kandidature za sufinancianje gradnje, adaptacije, odrzavanja i hitnog nuznog saniranja planinarskih objekata (sklonista, kuca i domova) u FBiH, koji se nalaze u sistemu PSFBiH

Način prijave
Svaka prijava treba da sadrži, minimalno, sljedeću dokumentaciju i priloge:

1. Obrazac prijave (word);
2. Rješenje o registraciji pravnog lica (kopija rješenja kod nadležnog organa);
3. Dokaz o vlasništvu nad objektom ili službenu potvrdu izdatu od nadležnog organa o pravu na upravljanje nad planinarskim objektom s jasno naznačenom lokacijom objekta (npr. kopija ZK izvadka ili uvjerenje od nadležnog općinskog odjela koje potvrđuje da je planinarski dom dat na upravljanje društvu ili da je u vlasništvu društva);
4. Izjava ovlaštene osobe da će se novac utrošiti isključivo u tražene svrhe i za traženi planinarski dom, kuću ili sklonište (ovjerena od planinarskog društva/organizacije kluba);
5. Potvrda banke o otvorenom transakcijskom računu (ne stariju od 30 dana od dana poziva),
6. Završni račun za 2022. godinu ovjeren kod nadležnog organa (kopija završnog računa).

NAPOMENA: Rukom pisane prijave neće biti prihvaćene. Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Podnošenje prijave
Popunjeni obrazac prijave i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom (1) primjerku u A4 formatu. Na koverti je potrebno naznačiti:

„Javni poziv – PLANINARSKI OBJEKTI 2023“

Na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti sljedeće:
„NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA“.
Prijedlozi prijava moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine

Terezija bb – Centar ‘Skenderija’, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Prijedlozi projekata dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili email-a), neće biti uzeti u razmatranje.

Krajnji rok za podnošenje prijava
Krajnji rok za podnošenje prijava je 30.04.2023. godine što potvrđuje datum na otpremnici,poštanski žig ili priznanica. Dostavljena projektna dokumentacija se ne vraća. Prijedlog projekta podnesen nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje. Naknadne dopune projektnog prijedloga, objašnjenja, obrazloženja i sl. dostavljeni nakon isteka roka neće se uzimati u obzir.

Obrazac možete preuzeti ovdje: Obrazac prijave- planinarski objekti.