Humanitarna tura Visočica 2019.

Humanitarna tura Visočica 2019.

Dana 12.10.2019. godine, Stanica planinarskih vodiča Sarajevo organizuje humanitarnu planinarsku turu na planinu Visočicu, vrh Drstva 1808 m n/v.

Program uspona
Polazak: Ispred Zemaljskog muzeja, Zmaja od Bosne 3, dana 12.10.2019. godine u 08:00 sati.
Prijevoz: Autobusom i vlastitim prijevozom.
Povratak: Isti dan oko 17,30 sati.
Predviđena trasa kretanja: Selo Sinanovići (Tušila) – Drstva – Tušila
Kategorizacija ture: Po kondicionim i tehničkim parametrima tura spada u lake do srednje zahtjevne ture.
Trasa omogućuje normalan hod bez upotrebe ruku i tehničkih pomagala.
Trajanje uspona: Oko 2,5 sata i 2 sata povratka.
Visinska razlika: Oko 600 metara.
Odmor i druţenje: U Planinarskom domu PD Treskavica u Tušilima.
Oprema: Obuću i odjeću prilagoditi vremenskim uslovima i uslovima kretanja na planini. Učesnici ture su duţni da ponesu osnovnu planinarsku opremu, da se pridrţavaju planinarske etike, a svaki pojedinac preuzima odgovornost za vlastitu psiho-fizičku pripremljenost za turu.
Prehrana: Hrana i piće iz vlastitog ruksaka.

Uplata za turu iznosi 20,00 KM za učesnike koji idu autobusom (djeca 10,00 KM) i 10,00 KM za učesnike koji na Igman stiţu vlastitim prijevozom (djeca 5,00 KM) ili prema materijalnim mogućnostima učesnika.
Uplate moţete već izvršiti kod Sekretara SPV Sarajevo Šabić Huseina ili vodiča ture.

Za sve one koji ne budu mogli uplate izvršiti kod sekretara ili vodiča na terenu, kao i one koji žele podržati akciju bez učešća na turi, uplate mogu izvršiti na računa: Stanica planinarskih vodiča Sarajevo, žiro račun: 3387202277668449 kod UniCredit Bank d.d., Svrha: Humanitarna tura Visočica 2019. godina.

Prikupljena sredstva od humanitarne ture idu Nermi Hrnjak, samohranoj majci troje djece iz sela Zlate kod Jablanice. Detaljnije informacije o porodici kao i eventualni kontakt mogu se pogledati na linku: https://www.bljesak.info/lifestyle/flash/jablanica-oca-im-nitko-ne-moze-vratiti-ali-im-mozete-olaksati-svakodnevnicu/215379

Zbog sve većeg interesovanja, rezervisali smo 2 autobusa sa po 50 mjesta.

U zavisnosti od vremenskih uslova ili eventualnih nepredviđenih situacija, organizator zadrţava pravo izmjene rute, vrijeme povratka i dr.

Više informacija na telefonski broj 061/579-605 Šabić Husein
Glavni vodiči na turi: Rasim Radonja (061/260-000) i Nusreta Salić (061/841-621)
Pomoćni vodiči: Vodiči „SPV Sarajevo” te ostali planinarski vodiči