Kako postati član planinarske organizacije?

Kako postati član planinarske organizacije?

Svojstvo člana Saveza može steći svako društvo/klub koje u svojim programskim zadacima ima opredjeljenje za razvoj planinarstva i zaštitu čovjekove okoline. Pojedinac ostvaruje svoj prava kroz članstvo u društvu/klubu članici organizacije.

Članovi Saveza imaju sljedeća prava:

– da biraju i budu birani u organe Saveza;
– da aktivno učestvuju u ostvarivanju ciljeva;
– da učestvuju u aktivnostima Saveza;
– da sarađuju sa ostalim članovima Saveza;
– da ostvaruju benefite kroz članstvo…