Izvještaj sa sastanka planinarskih društava sa područja Kantona Sarajevo

Izvještaj sa sastanka planinarskih društava sa područja Kantona Sarajevo

U četvrtak 25.02.2016. u prostorijama PD “Željezničar” u Sarajevu održan je sastanak predsjednika Planinarskog saveza FBiH i PS BiH, Zehrudina Isakovića i članova Upravnog odbora PS FBiH ( Dijana Mandžo, Jasenko Kapidžić,  Zoran Šimić),  Nadzornog odbora PS FBiH i PS BiH (Eduard Jukić) sa predstavnicima planinarskih društava sa područja Kantona Sarajevo (SPD „Aerodrom, PD „Bjelašnica“, PSD „Brezovača“,  PSD „Centar“, PSD „Energoinvest“, PD „Famos“, PD „Fasto“, PD „Igman – Vratnik“, UPSD „Lisin“, KES „No Comment“, PSD „Pazarić“, PSD  PTT „Prijatelj prirode“, PD „Runolist“, PSD „Skakavac“,  PD „Visočica“, PSD „Zlatni Ljiljan“, PD „Željezničar“, SPV Sarajevo)

Teme sastanka bile su:

-Sigurnost u planinama i mjere koje treba poduzeti;

-Aktuelna situacija u Planinarskom savezu BiH / FBiH;

-Aktuelna situacija u planinarskim društvima koja djeluju na području Kantona Sarajevo.

 

Predsjednik Isaković je obavijestio društva da je održan sastanak sa predstavnicima Federalne uprave civilne zaštite, ZOI-a, MUP-a, GSS FBiH, Komisije za vodiče PS FBiH i PD „Bjelašnica“ na temu „Sigurnost u planinama“. Doneseni zaključci sa tog sastanka su:

-Potrebno je više raditi na boljoj koordinaciji u slučaju nesreća na planini u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju

-Raditi na prevenciji nesreća u planini kroz bolju edukaciju planinara i vodiča

-Broj za hitne slučajeve je 121 i na ovaj broj planinari su dužni prijaviti nesreću na planinama na području cijele Federacije BiH

-Donesena je odluka o pokretanju incijative prema nadležnim organima za gradnju sigurne ograde na lokalitetu Kotlova na Bjelašnici

– Planinarski savez FBiH zajedno sa Federalnom upravom civilne zaštite će raditi na projektu o redovnom izvještavanju o stanju i opasnostima na planinama.

 

Povodom posljednje nesreće na Bjelašnici, donesena je Odluka da se napravi analiza pomenutog događaja. Cilj je da se eventualne nesreće na planinama svedu na najmanju moguću mjeru.

Također, upoznao je prisutne da je formirana Komisija za planinarske staze, kojoj jedan od zadataka da napravi Registar planinarskih staza u BiH.

Predsjednik Isaković rekapitulirao je genezu ujedinjenja tri planinarska Saveza u BiH u jedinstven Savez. Podsjetio je da je 31.10.2015. godine na Trebeviću održana ujediniteljska Skupština Planinarskog saveza BiH. U preceduri je njegova registracija u državnom ministarstvu.

Prisutni predstavnici planinarskih društava su iznjeli svoja pozitivna i negativna mišljenja o samom načinu formiranja  Planinarskog saveza BiH. Predsjednik Isaković je istakao da će Upravni odbor nastaviti na uspostavljanju i  jačanju institucija PS BiH.

Predsjednik je predložio da se ovakvi sastanci prave svaka tri mjeseca.

 

Referirajući se na temu sigurnosti u planinama BiH, prisutni predstavnici planinarskih društava su iznjeli svoje prijedloge: 

-Da GSS i Civilna zaštita imaju svoju jedinstvenu frekvenciju preko radio stanice (KES „No Comment“);

-Da planinarska društva koja prave i obilježavaju planinarske staze treba da održavaju iste i odgovaraju za njih (PD „Bjelašnica“);

-Da svi planinari treba da pohađaju osnovnu planinarsku školu (PD „Runolist“);

-Da se kroz osnovne škole sa područja Kantona Sarajevo organizuju predavanja o planinarstvu (PSD „Energoinvest“);

-Da se izrade upute ili Pravilnik o društvenim izletima (UPSD „Lisin“);

-Upozorenje da na području Hranisave ima kritična staza, sajla (PSD „Pazarić“);

-Da se traže fondovi za osposobljavanje staza (PSD PTT „Prijatelj prirode“);

-Da se uputi dopis šumarstvu u kojem se traži da obavijesti kada se režu stabla sa markacijom (PSD „Energoinvest“ Sarajevo);

-Da planinarska društva iz svake regije održavaju sastanke svaka tri mjeseca koja će biti na istu temu, te da svoje prijedloge i mišljenja dostavljaju kancelariji Saveza (PD „Runolist“).

 

ZAKLJUČAK:

-Preovladava mišljenje da je ovaj sastanak bio od izuzetne koristi;

-Da Upravni odbor i planinarska društva sa Kantona Sarajevo zajednički, tematski sastanak, organizuju svaka tri mjeseca.


 

 Naida Uk
Tehnički sekretar