Novosti

Novosti

Javni poziv za podnošenje prijava za izgradnju “VIA FERRATA – OSOBAC“

09 Juni u sekciji Novosti, Obavijest, Poziv  

Uvodne napomene

Via ferrata – Osobac je namjenjena za sigurno kretanje planinara na vrhu Osobac-Prenj. Poziv je za podnošenje prijava je za izgradnju projekta „VIA FERRATA – OSOBAC“ Planinarskog saveza FBiH u partnerstvu sa FMOiT.

Ciljevi Javnog poziva i projektni zadatak

Poziv za dostavljanje ponude za izgradnja osigurane alpinističke staze (ferate) na Osobac, kroz alinistički smijer „Brid Osobca“, sa usponom sa malog na veliki Osobac (planina Prenj) koja služiti za siguran i atraktivan uspon na vrh Osobca. Rok izgradnje: septembar / rujan 2017.

Pravo na alpiciranje prijava

Podnosioci prijava koji se imaju pravo prijaviti na ovaj Javni poziv su registrovana planinarska društva/organizacije/klubovi/firme koji:

 • Imaju stručni tim za izgradnju via ferrate (dostaviti kopije diploma o stručnosti);
 • Mogu dokazati da su radili iste ili slične poslove (dostaviti dokaz);

 I pojedinci koji su sposobni za realizaciju projektnog zadatka.

Način prijave za pojedince:

 • Ovjerena kopija lične karte
 • Biografija
 • Planinarska – alpnistička biografija
 • Opis rada na istim i sličnim poslovima (sa dokazima – fotografije, izvještaji, potvrda matičnog kluba)
 • Ovjerena ponuda sa tačno navedenim novčanim iznosom po sljedećem stavkama:
 • Procjenjeni troškovi neophodne opreme (sajla, nogostupi, žabice, ljepak….);
 • Procijenjeni troškovi: ishrane na terenu; dnevnice,
 • Ostali materijalni troškovi: lata potreban za rad, agregat, oprema…

Način prijave za pravna lica:

Svaka prijava za pravna lica treba da sadrži sljedeću dokumenataciju i priloge:

 1. Rješenje o registraciji pravnog lica (kopija rješenja kod nadležnog organa);
 2. Završni račun za 2016. godinu ovjeren kod nadležnog organa (kopija završnog računa);
 3. Izjava sa predviđenim dinamikom i datumom završetka radova
 4. Ovjerena ponuda sa tačno navedenim novčanim iznosom po sljedećem stavkama:
 1. Procjenjeni troškovi neophodne opreme (sajla, nogostupi, žabice, ljepak….);
 2. Procijenjeni troškovi: ishrane na terenu; dnevnice,
 3. Ostali materijalni troškovi: lata potreban za rad, agregat, oprema…

 

NAPOMENA: Rukom pisane prijave neće biti prihvaćene. Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Podnošenje prijave

Ponudu i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom (1) primjerku u A4 formatu. Na koverti je potrebno naznačiti:

Javni poziv
za podnošenje prijava za izgradnju
“VIA FERRATA – OSOBAC“
Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine

Na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti sljedeće: „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja“.

Prijedlozi prijava moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine
Mula Mustafe Bašeskije 63 – TC ‘Nove Daire’, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Krajnji rok za podnošenje prijava

Krajnji rok za podnošenje prijava je 18.06.2017. godine do 17:00 sati, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Dostavljena projektna dokumentacija se ne vraća. Prijedlog projekta podnesen nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje. Naknadne dopune projektnog prijedloga, objašnjenja, obrazloženja i sl. dostavljeni nakon isteka roka neće se uzimati u obzir.

Evaluacija prijedloga

Evaluaciju prijedloga prijava će vršiti Komisija za evaluaciju. Komisiju za evaluaciju će sastaviti Upravni odbor Planinarskog saveza FbiH, koji donosi konačnu odluku o izvođaču radova.

Obavijest o rezultatima prijava

Podnosioci prijava će biti obaviješteni o rezultatima Javnog poziva na stranici Planinarskog saveza. Nakon odluke o dodjeli sredstava, odabranim subjektima će se na potpis dostaviti ugovor, u kojem će se definisati način realizacije projekta i odobrenih sredstava.

U slučaju nedovoljnog broja relevantnih prijava, PSFBiH zadržava pravo da obavi i pozivni konkurs, kako bi projekt bio obavljen kvalitetno i blagovremeno.